BIGGSINERJI

Üyelik Sözleşmesi

1.TARAFLAR:
Bu sözleşmede taraflar:
1.1. www.biggsinerji.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten, Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi DEÜ İnciraltı Yerleşkesi Mithatpaşa Caddesi No.56/20 Balçova- İzmir / Türkiye adresindeki Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. ki bundan böyle “DEPARK” olarak anılacaktır. (Tel: 0 232 412 80 00)


1.2. www.biggsinerji.com internet sitesine (ki bundan böyle “PORTAL” olarak anılacaktır) üye olan internet kullanıcısı ("ÜYE")

2. SÖZLEŞME KONUSU
İşbu Sözleşme’nin konusu, Portal ve DEPARK tarafından sunulan Portal üyelerinin Portal hizmetlerinden faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER


3.1. Üye, Portal’a üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru olduğunu, Portal'ın ve DEPARK’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.


3.2. Üye, Portal tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Portal'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Portal'ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.


3.3. Üye Portal’ın ve DEPARK tarafından sunulan Portal hizmetlerini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.


3.4. Üye, Portal’ın ve Portal hizmetlerini ve hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri 3.şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.


3.5. DEPARK, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye bilgi ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Portal’ın ve Portal hizmetlerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Portal'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 3.6. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.


3.7. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Portalı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Portal'ın üyeye karşı üyelik sözleşmesince uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.


3.8. Portal'ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Portal'ın hiçbir sorumluluğu yoktur.


3.9. Portal’a erişimden, Portal’da yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun DEPARK yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.


3.10. Portalda yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm bilgi ve dokümanlar Portal mülkiyetinde olup, bu malzeme ve dokümanlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve dokümanlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.


3.11. DEPARK tarafından Portal’ın iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde Portala erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Portala erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir

.
3.12. DEPARK kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Portal, üyenin portal hizmetlerini alırken Portal üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.


3.13. DEPARK, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya DEPARK ya da Portal’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) DEPARK ve Portal’ın haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.


3.14. DEPARK tarafından, Portal’ın virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üyenin Portal’a girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.


3.15. DEPARK, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Portal’da kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.


3.16. DEPARK üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.


3.17. Taraflar, DEPARK’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.


3.18. Kullanıcı istediği takdirde info@biggsinerji.com e-posta atarak e-posta veri tabanından çıkmayı talep edebilir.

4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya DEPARK tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. DEPARK üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5.İhtilaflerinHalli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.